Obchodné podmienky obchodu

Obchodné podmienky https://www.zaluziedrevene.sk platia od 24 mája 2018.

 1. Všeobecné informácie
 2. Majiteľ obchodu a kontaktné údaje:

  • "Blister" Witold Sozański, Andrzej Cygan Sp. J.
  • ul. Pużaka 55a
  • 38-400 Krosno
  • Poľsko
  • IČO: 370363256
  • OR: 0000119547 Okresný Súd v Rzeszowe XII hospodárske oddelenie OR
  • DIČ: 684-18-66-497
  • tel. č.: (+48) 13 43 226 04
  • mobil: (+48) 799 129 900

  Reklamačná adresa:

  • "Blister" Witold Sozański, Andrzej Cygan Sp. J.
  • ul. Pużaka 55a
  • 38-400 Krosno
  • Poľsko
  • tel. č.: (+48) 13 43 226 04
  • mobil: (+48) 799 129 900

  Údaje a číslo nášho účtu (EUR):

  • Názov banky: Slovenská Sporiteľňa, a.s.
  • Názov účtu: Blister
  • IBAN: SK78 0900 0000 0004 5201 1712
  • SWIFT/BIC: GIBASKBX

  Údaje a číslo nášho účtu (PLN):

  • Názov banky: ING Bank Śląski S.A.
  • Názov účtu: Blister Sp. J.
  • IBAN: PL07 1050 1458 1000 0012 0231 5568
  • SWIFT: INGBPLPW

  Údaje a číslo nášho účtu (GBP):

  • Názov banky: Raiffeisen Bank Polska S.A.
  • Názov účtu: Blister Sp. J.
  • IBAN: PL38 1750 0012 0000 0000 2373 4737
  • SWIFT: RCBWPLPW

 3. Definície
 4. Doba realizácie - uvedený v popise produktu počet hodín alebo pracovných dní (v prípade, že nie je uvedená - predpokladá sa, v závislosti od druhu výrobku, 7 až 14 pracovných dní).

  Dodávka - druh dopravnej služby vrátane určeného dodávateľa a nákladov na službu.

  Doklad o nakúpe - faktúra alebo bloček vystavené v súlade so zákonom o daní od tovarov a služieb zo dňa 11 marca 2004 v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných predpisov práva.

  Fyzická vada - nesúlad predanej veci so zmluvou a to najmä v prípade, ak vec:

  • nemá vlastností, ktoré vec tohto typu by mala mať vzhľadom na účel uvedený v zmluve alebo vyplývajúci z okolností alebo určenia;
  • nemá vlastností, o ktorých predávajúci uisťoval spotrebiteľa, neplní účel o ktorom spotrebiteľ informoval predávajúceho pri uzatváraní zmluvy a predávajúci nevzniesol námietky na takýto spôsob určenia;
  • bola spotrebiteľovi vydaná v neúplnom stave;
  • bola nesprávne namontovaná a uvedená do prevádzky, keď tieto činnosti boli vykonané predávajúcim alebo treťou stranou, za ktorú je predávajúci zodpovedný.

  Košík - zoznam produktov, ktorý je vytvorený na základe voľby zákazníka z ponúkaných produktov v obchode.

  Kódex správnych postupov - súbor pravidiel správania a predo všetkým etických a odborných noriem, o ktorých sa hovorí v čl. 2 bod 5 zákona o predchádzaní nekalým obchodným praktikám zo dňa 23 augusta 2007 v znení neskorších predpisov.

  Kupujúci - zároveň spotrebiteľ ako aj zákazník.

  Miesto odberu - miesto výdaja veci, ktoré nie je poštovou adresou, uvedenou vo výkaze poskytnutým predávajúcim v obchode.

  Miesto vydaja veci - poštovná adresa alebo miesto prevzatia uvedené v objednávke kupujúcim.

  Obchod - internetový servis dostupný na adrese https://www.zaluziedrevene.sk, prostredníctvom ktorého kupujúci môže zadať objednávku.

  Občiansky zákonník - zákon, občiansky zákonník zo dňa 23 apríla 1964 v znení neskorších predpisov.

  Objednávka - vyhlásenie vôle kupujúceho vyjadrené prostredníctvom obchodu, ktoré jednoznačne určuje: druh a počet produktov; spôsob dodania; typ platby; miesto výdaja veci, údaje kupujúceho, ktorých priamym cieľom je uzavretie zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

  Okamih vydaja veci - moment, v ktorom kupujúci alebo ním určená tretia osoba k odberu dostane vec do vlastníctva.

  Platba - spôsob úhrady za predmet zmluvy a dodávku.

  Politika ochrany osobných údajov - podstránka obchodu, ktorá obsahuje informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov, je dostupná na adrese https://www.zaluziedrevene.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov.

  Popis produktu - jednotlivá záložka obchodu, ktorá obsahuje informácie o jednotlivom produkte.

  Poštová adresa - meno a priezvisko alebo názov inštitúcie, poloha v obci (v prípade obce rozdelenej na ulice: ulica, číslo bytovky, číslo bytu alebo prevádzky; v prípade obce nerozdelenej na ulice: názov obce a číslo nehnuteľnosti), poštové smerovacie číslo a názov obce.

  Právna vada - situácia, kedy predaná vec je vo vlastníctve tretej strany alebo je zaťažená právom tretej osoby a tiež v prípade, keď obmedzenie používania veci a disponovania vecou vyplývajú z rozhodnutia alebo uznesenia príslušného orgánu.

  Predávajúci - Majiteľ obchodu - „Blister” Witold Sozański, Andrzej Cygan Sp. J.

  Predmet zmluvy - produkty a dodávka, ktoré sú predmetom zmluvy.

  Produkt - minimálny a nedeliteľný počet vecí, ktorý môže byť predmetom objednávky a ktorý je uvedený v obchode predávajúceho ako merná jednotka pri určovaní jeho ceny (cena/jednotka).

  Spotrebiteľské právo - zákon o právach spotrebiteľov zo dňa 30 mája 2014.

  Systém - súbor spolupracujúcich so sebou informatických zariadení a softvérov, ktoré zabezpečujú spracovanie a skladovanie a tiež odosielanie a prijímanie dát cez telekomunikačné siete pomocou príslušného pre daný druh sieti konečného zariadenia, bežne nazývaného Internetom.

  Vada - zároveň fyzická ako aj právna vada.

  Vec - pohyblivá vec, ktorá môže byť alebo je predmetom zmluvy.

  Zákazník - plnoletá fyzická osoba s plnou právnou spôsobilosťou, právnická osoba alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity a spôsobila na právne úkony, uskutočňujúca nákup u predávajúceho priamo súvisiaci s jeho obchodnou alebo odbornou činnosťou.

  Zákon - všeobecne platný právny akt, schválený Sejmom Poľskej republiky.

  Zmluva - zmluva uzatváraná mimo priestorov podnikateľa alebo na diaľku v zmysle zákona o právach spotrebiteľa zo dňa 30 mája 2014, keď sa jedná o spotrebiteľov a kúpno - predajná zmluva v zmysle čl. 535 zákona Občianskeho zákonníka zo dňa 23 apríla 1964, keď sa jedná o kupujúcich.

 5. Všeobecné podmienky
 6. Zmluva je uzatváraná v súlade s poľským právom a nižšie uvedenými obchodnými podmienkami. Predávajúci je povinný a sa zaväzuje poskytovať služby a dodávať veci bez vád. Všetky ceny uvádzané predávajúcim sú hrubými cenami brutto (vrátane DPH) a sú definované v popisoch produktov ako Cena. Ceny produktov nezahŕňajú náklady na dopravu, ktoré sú určené v ďalšej etape objednávania (Nákupný košík). Všetky lehoty sú vypočítané v súlade s čl. 111 Občianskeho zákonníka, čiže lehota vyjadrená v dňoch, končí s uplynutím posledného dňa a v prípade, že začiatkom lehoty vyjadrenej v dňoch je určitá udalosť, pri počítaní sa neberie do úvahy deň, kedy k udalosti došlo.

  Predávajúci vynakladá všetko úsilie na zabezpečenie kupujúcemu, ktorý používa systém, správne fungovanie obchodu v nasledujúcich prehľadačoch: Microsoft Edge verzia 41 alebo novšia, Firefox verzia 60 alebo novšia, Chrome verzia 66 alebo novšia, Opera verzia 53 alebo novšia.

  Predávajúci koná podľa kódexom správnych postupov.

 7. Uzavretie zmluvy, realizácia a odoslanie tovaru
 8. Predávajúci - majiteľ obchodu, spoločnosť Blister - sa zaoberá výrobou, predajom a pogarančným servisom okenných tienení. Spoločnosť predáva formou zásielkového obchodu, prostredníctvom stránok https://www.blinds-4-you.com/en/, https://www.blinds-4-you.com/nl/, https://www.zaluzjedrewniane.pl, http://www.blister.com.pl, https://www.holzjalousien24.de, https://www.zaluziedrevene.sk.

  Objednávať môžete prostredníctvom:

  1. Internetovej stránky (24 hodín denne celý rok), prostredníctvom pripraveného na stránke formulára. Za účelom objednania by mal kupujúci vykonať aspoň nasledujúce činností, z ktorých niektoré sa môžu niekoľkokrát opakovať:
   • pridať produkt do nákupného košíka;
   • zvoliť spôsob doručenia;
   • zvoliť spôsobu platby;
   • vybrať miesto výdaja veci;
   • objednať v obchode kliknutím na tlačidlo „Objednávam”.
  2. Telefonicky na telefónnom čísle (+48) 13 43 226 04, (+48) 799 129 900 v čase od 8.00 až do 17.00 od pondelka do piatka a v soboty od 9.00 do 13.00.
  3. Elektronickou cestou zaslaním objednávky emailom na adresu .

  Uzatvorenie zmluvy so zákazníkom prebieha vo chvíli zadania objednávky. Realizácia objednávky zákazníka, ktorá bude uhradená na dobierku, nasleduje bezodkladne a objednávky hradené prevodom alebo prostredníctvom systému elektronických platieb, po zaúčtovaní platieb zákazníka na účte predávajúceho, ktoré by mali prebehnúť do 30 dní od podania objednávky, okrem prípadov, keď zákazník nebol schopný splniť záväzky (nie zo svojej viny) a informoval o tomto fakte predávajúceho.

  Uzavretie zmluvy so zákazníkom znamená zároveň súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov zákazníka v súlade s Politikou ochrany osobných údajov.

  Uzatvorenie zmluvy so zákazníkom nasleduje vo chvíli prijatia objednávky predávajúcim, o čom je zákazník informovaný v priebehu 48 pracovných hodín od podania objednávky. Nutnou podmienkou pre realizáciu objednávky je uvedenie telefónneho čísla alebo emailovej adresy – k prijatiu potvrdenia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo pozastaviť, zrušiť alebo zmeniť podmienky objednávky a to v prípadoch, keď:

  1. v priebehu 7 pracovných dní od momentu obdŕžania objednávky nie je možný kontakt so zákazníkom (žiadna odpoveď na e-mail alebo telefón);
  2. uvedené údaje v objednávke sú nepravdivé;
  3. na internetovej stránke alebo v databáze sa vyskytla chýba, ktorej následkom bolo nesprávne vypočítanie ceny produktu alebo iných nákladov súvisiacich so spracovaním objednávky;
  4. v priebehu 30 pracovných dní od momentu podania objednávky na účet predávajúceho nebola uhradená záloha (v prípade, že bola vyžadovaná) alebo bola záloha uhradená len čiastočne;
  5. existujú okolností, ktoré bránia dočasne alebo trvalo vykonať objednávku (napr. nedostatok suroviny).

  Objednávky sú realizované v termíne 7 až 14 pracovných dní (v závislosti od druhu výrobku). V prípade, keď nie je možná realizácia objednávky, objednávajúci bude o tomto fakte informovaný elektronickou cestou alebo telefonicky. V prípade chýbajúceho objednaného tovaru na sklade, Vás budeme informovať o reálnom termíne realizácie objednávky.

  Odoslanie predmetu zmluvy prebieha v lehote určenej v popise produktu a pre objednávky viacerých produktov, platí najdlhšia lehota z uvedených v popisoch produktov. Lehota sa počíta od momentu realizácie objednávky.

  Zakúpený predmet zmluvy a zvolený kupujúcim doklad o predaji sú zasielané zvoleným spôsobom doručenia na miesto výdaja veci uvedené v objednávke.

  Prepravné náklady znáša kupujúci. Dostupné sú dva spôsoby platby:

  • zásielka na dobierku – poštovné a balné sú uvedené na podstránke nákupného košíka;
  • platba prevodom pred realizáciou objednávky - poštovné a balné sú uvedené na podstránke nákupného košíka.

  V prípade neštandardnej objednávky konečná cena za dopravu je stanovená v procese schvaľovania objednávky. Dodávky sú realizované prostredníctvom kuriérskej spoločnosti bez ručenej hodiny dodania. V prípade, že dodávateľ nezastihne odberateľa na zákazníkom uvedenej adrese, sa s nim môže kontaktovať za účelom dohody náhradného termínu doručenia. V prípade, že druhý pokus doručenia zásielky bude neúčinný, náklady spojené s ďalším doručením znáša zákazník. Kupujúci je povinný skontrolovať, či obsah zásielky nebol poškodený počas prepravy. Pokiaľ došlo k poškodeniu, zásielku netreba preberať, ale za prítomnosti kuriéra vyhotoviť protokol o poškodení a čo najskôr sa obrátiť na predávajúceho s cieľom vysvetliť ako došlo k udalosti. Po doručení zásielky všetky rizika súvisiace s poškodením alebo stratou zásielky prechádzajú na kupujúceho.

  Pred uplynutím jedného mesiaca od odoslania výrobkov objednaných zákazníkom, predajca si vyhradzuje právo na jednorazové odoslanie e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke so žiadosťou o hodnotenie objednaných výrobkov alebo predávajúceho.

 9. Právo odstúpiť od zmluvy
 10. Vzhľadom na výrobný predmet podnikania predávajúceho, každý produkt je vykonávaný podľa individuálnej objednávky zákazníka. Vzhľadom k tejto skutočnosti nie je možné vrátiť zakúpený tovar, s výnimkou prípadov tykajúcich sa poškodenia zásielky a uvedených nižšie. Predávajúci nie je zodpovedný za nesprávne uvedené parametre tovaru kupujúcim (rozmery, farba, atď.). Spotrebiteľ, podľa čl. 38 práva spotrebiteľov, nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom plnenia je neprefabrikovaná vec, vyrobená podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúži uspokojeniu jeho individuálnej potreby.

  • Základom prijatia reklamácie je doklad o nákupe tovaru (bloček alebo faktúra DPH);
  • Na všetky produkty zakúpené v našom obchode dávame 24 mesačnú záruku;
  • Záruka sa nevzťahuje na opravy poškodení spôsobených nesprávnym používaním a na montáž ponúkaných produktov;
  • Prípadné vady výrobku alebo nedostatky v doplnkovom vybavení (napr. montážnych prvkov) je potrebné nahlásiť do 10 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky;
  • Zákazník podávajúci sťažnosť je povinný doručiť podnikateľovi chybný tovar – odoslať alebo ho osobne doručiť na miesto uvedené v zmluve (v prípade, že toto miesto nebolo určené, tam kde mu bol vydaný). Vrátku je potrebné odoslať v obale, ktorý zaručí bezpečnú prepravu;
  • Reklamácia bude vybavená v priebehu 14 dní od dátumu doručenia poškodeného tovaru na adresu predávajúceho;
  • Rozdiely, ktoré vznikli z individuálnych nastavení počítača kupujúceho (farba, proporcie atď. objednaného tovaru) nemôžu byť základom pre reklamáciu zakúpeného tovaru;
  • Reklamácii podliehajú skryté vady, ktoré vyplývajú z konštrukčno-technologických príčin (napr. nesprávne fungujúci mechanizmus žalúzií). Za vadu sa nepovažuje takáto zmena, ktorá sa objavila v pozáručnej dobe a ktorej príčinou je prirodzené opotrebovanie tovaru;
  • Výrobca neberie zodpovednosť za produkt, ktorého rozmery sú väčšie ako odporúčane pre daný typ produktov. Technická špecifikácia obsiahnutá v popise produktu na stránke obchodu;
  • V prípade uznania reklamácie (produkt chybný alebo nezhodný s objednaným), tovar bude opravený alebo vymenený za výrobok bez vád a opätovne doručený zákazníkovi na náklady predávajúceho. Ak nie je možné opraviť alebo vymeniť tovar za nový (nie je na sklade, koniec série), budú kupujúcemu vrátené peniaze;
  • V prípade neoprávnenej reklamácie tovar bude zaslaný kupujúcemu na jeho náklady na dobierku;
  • V prípade, že doručený tovar je mechanicky poškodený počas prepravy, ale poškodenia sú viditeľné až po otvorení zásielky, je potrebné bezodkladne telefonicky informovať o tejto udalosti zamestnanca spoločnosti Blister.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo neprevziať zásielky zaslané na jeho náklady bez predchádzajúcej konzultácie so zamestnancami predávajúceho.

 11. Politika ochrany súkromia a bezpečnosť osobných údajov
 12. Správcom databáz osobných údajov poskytovaných obchodu kupujúcimi je predávajúci. Predávajúci sa zaväzuje k ochrane osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov zo dňa 29 augusta 1997 a Zákonom o plnení služieb elektronickou cestou zo dňa 18 júla 2002. Kupujúci pri zadávaní objednávky uvádza svoje osobné údaje a súhlasí so spracovaním osobných údajov zo strany predávajúceho za účelom realizácie objednávky. Kupujúci má kedykoľvek možnosť nahliadnuť a aktualizovať svoje osobné údaje.

 13. Záverečné ustanovenia
 14. Všetky textové informácie a fotografie produktov, ktoré sa nachádzajú v internetovom obchode zaregistrovaným pod doménou https://www.zaluziedrevene.sk sú chránené autorskými právami. Je zakázané ich kopírovať a šíriť, používať na obchodné účely a prezentovať na iných internetových stránkach bez nášho súhlasu.

  Odoslaním objednávky z internetového obchodu, kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s obsahom obchodných podmienok a akceptuje jeho ustanovenia. V prípade nedodržiavania ustanovení obchodných podmienok kupujúcim, majiteľ obchodu je oprávnený zrušiť zadanú objednávku.

  Žiadne z ustanovení týchto obchodných podmienok nemá za cieľ dotknúť sa práva kupujúceho. Nemôže tiež byť takýmto spôsobom interpretované, pretože v prípade nesúladu akejkoľvek časti obchodných podmienok s platnou legislatívou, predávajúci deklaruje bezpodmienečnú podriadenosť a uplatnenie tejto legislatívy namiesto napadnutého predpisu obchodných podmienok. Zmeny v obchodných podmienkach budú zavadzané za účelom prispôsobenia ich platnému právnemu stavu.

  V prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú tieto obchodné podmienky platia príslušné právne predpisy. Spory, ak to si kupujúci želá, sa riešia cestou mediačného konania alebo mimosúdneho riešenia sporov určených zákazníkom. V krajných záležitostiach vec rieši príslušný súd kompetentný a vecný.

  V súlade so zákonom zo dňa 2 marca 2000 o ochrane niektorých spotrebiteľských práv a o zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným výrobkom, spotrebiteľ musí byť informovaný, pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku a to najneskôr v čase obdŕžania návrhu uzatvorenia zmluvy o práve odstúpiť od zmluvy v termíne 14 dní s výnimkou plnení o vlastnostiach určených spotrebiteľom v zadanej objednávke alebo úzko spojených s jeho osobou (čl. 10 ods. 3) a teda aj výrobkov vykonávaných na individuálnu objednávku zákazníka.

  POZOR !!!

  Šnúry a korálky, ktoré slúžia na ovládanie, môžu vytvárať nebezpečné slučky najmä pre malé deti - všetky prvky musia byť vhodne zaistené, vysoko, na mieste nedostupnom pre deti, na sponách a úchytkách, ktoré sú súčasťou kompletov! (odporúčaná výška montáže úchytiek je 130-150 cm od podlahy). Montáž vyššie uvedených úchytiek a háčikov umožňuje zníženie rizika udusenia. Je dokázané, že malé deti zomreli v dôsledku udusenia slučkami z povrazov, retiazok, pások a šnúrok, ktoré slúžia na ovládanie takýchto produktov. Odsuňte postele, detské postieľky a nábytok od šnúrok okenných závesov. Pred montážou a používaním zakúpených výrobkov výrobca odporúča venovať pozornosť návodom montáže uvedeným na stránke. Žiadame Vás, aby ste si nechali návod k nahliadnutí v budúcnosti. Používanie dodatočných bezpečnostných zariadení umožňuje znížiť riziko udusenia.